Etika

Dojokun


Dojo kun:

Hitotsu! Jinkaku kansei ni tsutomuru koto!
Usiluj o dokonalý charakter.

Hitotsu! Makoto no michi o mamoru koto!
Ochraňuj cestu pravdy.

Hitotsu! Doryoku no seichin o yashinau koto!
Rozvíjej ducha úsilí.

Hitotsu! Reigi o omonzuru koto!
Buď zdvořilý.

Hitotsu! Kekki no yu o imashimuru koto!
Vyvaruj se prudkého chování.

 

 

 

 


 

den to kara te do
karate, ČFTK, ČATK, ITKF, tradiční karate, oddil tradičního karate, karate klub matsu, Nishiyama, matsu, sebeobrana, zen, Praha, umění, bojová, bojová umění karate, CTKF, CTKA, ITKF, traditional karate, Nishiyama, matsu, self-defense, zen, martial, arts, martial arts